Podmínky

Ukryto.cz - Podmínky používání portálu.

I. Definice některých pojmů, prohlášení, platnost podmínek

1. Provozovatel - firma TrhNápadů, s.r.o., Husitská 52, 130 00 Praha 3, IČ: 28254431.

2. Ukryto.cz (nebo také portál ukryto.cz) – web, obrázky, loga a ostatní obsah či služby provozované na doméně ukryto.cz, popřípadě jiné doménové aliasy, které ukazují na tuto doménu, či mají totožný obsah. Stejně jako části webu, které jsou vložené díky tagu iframe(nebo jiným způsobem) do jiné externí webové stránky.

3. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila(otevřela) na ukryto.cz

4. Zadavatel - fyzická nebo právnická osoba, která si objednala reklamní kampaň u provozovatele.

5. Uživatel vstupem na ukryto.cz potvrzuje, že se plně seznámil s aktuálním zněním těchto podmínek a že se zavazuje jimi řídit.

6. Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat vždy, když to uzná za vhodné. Vždy o takové změně informuje Uživatele na ukryto.cz, případně jiným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají platnosti i účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na ukryto.cz (celá adresa je - http://ukryto.cz/podminky.php)

II. Účel a způsob používání Portálu Ukryto.cz

1. Přístup a používání Ukryto.cz je bezplatné. Uživatel si je vědom toho, že nese svoje náklady vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Ukryto.cz (tj. např. náklady na internetové připojení apod.).

2. Provozovatel pro své klienty vyvíjí činnost, která spočívá ve skrývání hotovosti, poukazů, nebo jiných věcí (dále jen odměna) ve veřejném prostoru. Na ukrývání odměny provozovatel může využít služeb třetích subjektů. Ukrývaná odměna je vždy při zemí, maximálně pak ve výšce 1,5 metru. (např. na lavičce, na větvi stromu apod.) Na portálu Ukryto.cz pak informuje uživatele, kde je možné tuto odměnu najít. Je to podobné populárnímu konceptu geocaching.

3. Uživatelé berou plnou odpovědnost za svoje chování a jsou si vědomi toho, že musí při hledání odměny respektovat platné zákony, soukromé vlastnictví, místní pravidla či vyhlášky apod., zdržovat se hrubého chování a respektovat všechná práva ostatních uživatelů či jiných lidí či subjektů. Provozovatel pak nemůže být nijak odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou uživatelé způsobí.

4. Odměna bude ukryta v krabičkách jako například tato. Zadavatel si však může zvolit krabičku(předmět) libolného tvaru a designu, kterou si nechá na zákazku vyrobit, nebo jí sám dodá. Provozovatel pak bude vždy předem informovat o vzhledu krabičky(předmětu) na ukryto.cz

5. Pokud uživatel, který najde odměnu, pošle mailem svojí fotku, kde bude zřejmé, že krabičku s odměnou našel, dostane navíc odměnu. Odesláním své fotografie nám dává uživatel souhlas s tím, aby Provozovatel bez jakéhokoliv omezení fotografie zveřejnil na ukryto.cz a na různých sociálnch sítích, kde se ukryto.cz prezentuje (facebook, twitter apod.)

III. Ostatní ujednání

1. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Ukryto.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Ukryto.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Ukryto.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Ukryto.cz, škody způsobené přerušením provozu, Ukryto.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv, pokud to uzná z vhodné omezit či zamezit přístupu jakéhokoliv uživatele na Ukryto.cz.

3. Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním ukryto.cz oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce ukryto.cz, nebo jakékoliv weby zadavatele, kteří mají prostřednictvím ukryto.cz spušťenou kampaň. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem technicky zasahovat do ukryto.cz, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat funkčnost ukryto.cz. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do webu Ukryto.cz a provozovatel může po uživateli požadovat přiměřenou náhradu ztrát způsobených úplnou nebo částečnou nefunkčností portálu ukryto.cz.

4.Obsah umístěný na ukryto.cz popř. v databázích, které MIP využívá, loga, či ochranné známky podléhají autorskoprávní ochraně. Jejich šíření či rozmnožování včetně šíření či rozmnožování za pomocí automatizovaných robotů nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu provozovatele není přípustné. Třetí osoby nejsou taktéž oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu dodavatele jeho ochranné známky.

5.Uživatel vůči Ukryto.cz prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem.

6.Uživatel také prohlašuje, že nebude používat Ukryto.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, nebo k jakékoliv škodě Provozovateli či jiným osobám či subjektům.

7.Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s užíváním Ukryto.cz se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Ukryto.cz realizován.

8.Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost žádných jiních ustanovení těchto podmínek.


Tyto Podmínky nabývají účinnosti a platnosti dne 28.7.2011
Informujte mě e-mailem:
- Můžete se kdykoliv odhlásit a Váš email nebudeme nikomu poskytovat.
TOPlist